• Namn:
    Vallträskhobben
  • Antal turbiner:
    167
  • Status:
    Pipeline

Vallträskhobben

Bolaget har efter inledande samråd med Storumans kommun och efter inledande studier av områdets förutsättningar funnit området intressant för vindkraftsutbyggnad.

Svevind och Storumans kommuns helägda dotterbolag ILC (Industri- och logistikcentrum AB) har tecknat en avsiktsförklaring för att möjliggöra en produktionsanläggning av vätgas på NLC Storumanterminalen där energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft planerad av Svevind. Den tilltänkta etableringen innebär att energin vidareförädlas lokalt, vilket bedöms kunna bidra till ett stärkt näringsliv och en breddad arbetsmarknad inom kommunen samt den gröna omställningen i stort. Läs pressmeddelande från Storumans kommun här: NLC Storumanterminalen satsar på vätgas – Svevind AB

Inledande kontakter med myndigheter kring vindkraftsutbyggnaden har varit positiva och under hösten 2021 har bland annat vindmätningar genomförts. Under 2022 har ytterligare utredningar och inventeringar utförts, kontakt har tagits för tidig dialog med berörda intressenter och de formella samråden har hållits. Sweco har anlitats för att genomföra en specifik miljöbedömning enligt miljöbalken. Vidare har beräkningar och analyser genomförts. Ett nytt samråd kommer att hållas under hösten 2023. Tillståndsansökan beräknas vara färdig att skickas in till beslutande myndighet sista kvartalet 2023.

Prelimärt uppskattas vindkraftanläggningen kunna rymma upp till 167 vindkraftsturbiner med en totalhöjd om högst 300 m. I takt med de utredningar och inventeringar som utförts samt de  samrådssynpunkter som inkommit har antalet turbiner minskat och det maximala antalet är nu 75 verk.

Projektområdet inkluderar både privata fastigheter och bolagsmark. En betydande del av området utgörs av Sveaskogs fastigheter. För frågor kopplade specifikt till Sveaskogs markanvändning är du välkommen att kontakta Tomas Fransson, bolagslantmätare på Sveaskog, tel: 08-655 90 81, e-post: Tomas.Fransson@Sveaskog.se

Mer information om Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft finns på deras hemsida. Läs mer här..

I tillståndsprocessen ingår att genomföra ett samråd. Samrådet ger dig tillfälle och möjlighet att ställa frågor samt lämna synpunkter angående projektet. Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsmyndigheten.

Samrådsunderlag 2023

Samrådsunderlag 2022