• Namn:
  Hästliden
 • Antal turbiner:
  85
 • Estimerad årlig produktion:
  2,4 TWh
 • Status:
  Pipeline

Hästliden – Del av Markbygden Etapp 3

Hästliden är ett delprojekt till Markbygden Etapp 3. Projektet är under utveckling av Svevind. Alla siffror och värden (ovan) relaterade till antalet turbiner, uteffekt och beräknad produktion är preliminära och kan ändras under projektets slutförande.

Hästliden Vind AB (dotterbolag till Svevind AB) har tillstånd att uppföra och driva vindkraftverk inom den nordvästra delen av Etapp 3 i Markbygden. Projektområdet kallas för Hästliden. Eftersom tillståndet begränsar vindkraftverkens höjd och drifttid på ett sätt som innebär att vindresursen inte kan utvinnas på bästa sätt har bolaget ansökt om nytt tillstånd enligt miljöbalken för den nordvästra delen av etappen.

Tillståndsansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen den 1 juli 2021 och kommer nu att handläggas och prövas av domstolen. Tillståndet för den sydöstra delen av Etapp 3 i Markbygden är sedan tidigare överlåtet till Önusberget Vind AB.

Den nya planerade verksamheten med högre verk än i befintligt tillstånd, är tillståndspliktig enligt miljöbalken, det innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram av verksamhetsutövaren. Då verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan har samrådet genomförts som ett avgränsningssamråd, där även allmänheten bjudits in och givits möjlighet att lämna synpunkter. Avgränsningssamrådet har genomförts under juni till september 2020.

Ansökan omfattar högst 85 vindkraftverk i projektområdet Hästliden med en maximal totalhöjd på 300 meter. Inför ansökan har Hästliden Vind genomfört flera utredningar och inventeringar. Verksamhetens miljöeffekter har utretts, liksom åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Inkomna frågor och synpunkter från samrådet har fungerat som underlag för det arbetet med miljöbedömningen,  inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, där bland annat frågan om miljöeffekter och skyddsåtgärder behandlats.