• Namn:
  Dragaliden
 • Antal turbiner:
  12
 • Installerad effekt:
  24 MW
 • Estimerad årlig produktion:
  70 GWh
 • Status:
  Driftsatt

Dragaliden

Markbygden Vind AB sökte och fick tillstånd att bygga och driva 12 vindkraftverk vid Dragaliden år 2008, söder om Strömnäs inom Piteå kommun. Tillståndet blev klart i februari och bygglovet i mars 2008. Bolaget började bygga anläggningen under hösten 2008 och i slutet av 2009 togs de två första vindkraftverken i drift. Under sommaren 2010 uppfördes de resterande 10 verken som driftsattes i december samma år.

Dragaliden är av pilotprojektkaraktär och har medfört en mängd erfarenheter inför det stora Markbygden 1101 projektet, bland annat:

• Förutsättningarna för anläggning och drift i kallt klimat.
• Kommande utbildnings- och arbetskraftsbehov.
• Behoven inför eventuella industrietableringar för vindkraftens komponenter.

Pilotanläggningen har gett berörda parter möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om vindkraftverkens påverkan på omgivningen.