Samråd Vallträskhobben 2023

Inbjudan till fortsatt avgränsningssamråd enligt miljöbalken

Inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Vindpark Vallträskhobben, Storumans kommun

Anmäl dig längst ner på sidan.

Svevind utreder möjligheten för etablering av vindkraft vid Vallträskhobben i Storumans kommun, Västerbottens län. Området har visat på goda vindresurser och är beläget cirka fyra kilometer väst om Storumans samhälle.

Ett samråd för projektet genomfördes under 2022. Utifrån vad som framkommit i samrådet och vad som framkommit vid fortsatta utredningar har projektets omfattning och utformning ändrats. T.ex. är antalet vindkraftverk, som kan bli aktuellt att ansöka tillstånd för, numera färre än hälften jämfört med hur många som angavs i underlaget vid det första samrådet. Eftersom projektets omfattning ändrats så markant har Svevind tagit beslut om att genomföra ett ytterligare samråd för att dels informera om hur projektet ändrats inför ansökan och dels få in synpunkter utifrån vad som nu är aktuellt för ansökan om tillstånd.

Samrådet är också utökat vad gäller den planerade vattenverksamheten, som består av byten och/eller förlängning av trummor på befintliga vägar samt eventuella, broar över vattendrag för nyanläggande av vägar samt omledningar och/eller kulverteringar av vattendrag, inom ramen för projektet.

Området som fortsatt utreds är totalt ca 8 500 ha till ytan och bedömdes i samrådet 2022 kunna rymma maximalt 167 vindkraftverk. Efter fortsatt utformningsprocess bedöms nu vindparken kunna rymma maximalt 75 vindkraftverk inom avgränsade vindkraftsområden inom samma totala projektområde. Vindkraftverkens maximala totalhöjd kommer att vara 300 meter. Mer utförlig information om projektets nu gällande omfattning finns i det uppdaterade samrådsunderlaget. Samrådsunderlaget, fotomontage och mörkeranimering finns nedan.

Miljöeffekterna bedöms i nuläget utgöras främst av buller och skuggor inom närområdet och påverkan på landskapsbilden men också av effekter i form av habitatförlust för växter och djur. Effekter på rennäringen kommer troligtvis också att uppstå i någon mån. Miljöeffekter på ytvatten, kulturmiljö och friluftsliv kan också uppstå. Efter samrådet kommer en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där bland annat miljöeffekter, skyddsåtgärder och alternativ redovisas mer utförligt.

I anslutning till den planerade vindparken inleds nu studier för ett unikt projekt där storskalig produktion av vätgas undersöks som ett ytterligare steg i att möjliggöra Norrlands gröna omställning. Tillsammans med Storuman kommun utreder Svevind just nu olika lokaliseringsalternativ för vätgasanläggningen som syftar till att beakta Storumans totala utveckling. Vätgasanläggningen kommer inte att ingå som del av det formella samrådet om vindkraftsparken och kommer inte vara en del av ansökan om tillstånd till vindkraftsparken, men på samrådet för vindkraftsanläggningen kommer det finnas möjlighet att få mer information och ställa frågor om den planerade vätgasproduktionen.

En vindkraftspark av Vallträskhobbens omfattning kräver tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan planeras att lämnas till tillståndsmyndigheten under sista kvartalet 2023. På uppdrag av Svevind AB har Sweco Sverige AB (Sweco) hand om processen avseende samråd och det därpå följande arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen, som ska bifogas ansökan.

I tillståndsprocessen ingår att genomföra ett samråd. Samrådet ger dig tillfälle att lämna synpunkter på projektet och du har också möjlighet att ställa frågor angående projektet.

Svevind har tagit del av alla yttranden som kommit in under det samråd som genomfördes 2022. Alla yttranden kommer att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som kommer att bifogas ansökan.

En av synpunkterna som framkom i samrådet 2022 var en oro för att dricksvattenbrunnar skulle påverkas av vindparken. Svevind har därför givit Sweco i uppdrag att särskilt utreda eventuell risk för sådan påverkan. Av det skälet genomförs nu en brunnsutredning. För de fastigheter som berörs av brunnsutredningen och som vi tidigare inte fått uppgifter om önskar vi nu få svar ifrån. För de berörda fastighetsägarna bifogas ett separat brev angående denna utredning i samma utskick som detta. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om utredningen samt få hjälp att fylla i uppgifter om befintliga brunnar i området under samrådsmötet den 24 augusti 2023.

Samrådet med enskilda särskilt berörda och allmänheten pågår fram till den 17 september 2023 och genomförs dels skriftligt, dels muntligt genom en samrådsutställning i form av öppet hus.

Den 24 augusti 2023 bjuder Svevind in till samrådsmöte och samrådsutställning i form av öppet hus i Folkets hus i Storuman. Du är varmt välkommen att komma dit för att titta på vår utställning, framföra synpunkter, ställa frågor och prata med oss från Svevind och Sweco. Utställningen kan besökas under ett av nedanstående fyra pass. För att undvika trängsel och för att alla ska få god möjlighet att ta till sig information och lämna synpunkter ser vi gärna att du föranmäler ditt deltagande senast den 22 augusti 2023 till en av följande tider:

Torsdag den 24 augusti:

– Första passet: 13:00 – 15.00

– Andra passet: 15.00 – 17:00

– Tredje passet: 17.00 – 18:30

– Fjärde passet: 18:30 – 20.00

 

Så inkommer du med ditt samrådsyttrande

Skriftliga synpunkter ska vara Sweco tillhanda senast 17 september 2023. Vi önskar att du i första hand skickar oss dina synpunkter via e-post eller vanligt brev.

Skicka e-postmeddelandet med dina synpunkter till samrad-vth@sweco.se eller som brev till:

Sweco, Att: Anna Norell, Box 110, 903 01 Umeå.

Märk gärna ditt e-postmeddelande eller brev med ”Vindpark Vallträskhobben”. Observera att alla yttranden och synpunkter från samrådet 2022 som är fortsatt relevanta för den nu gällande omfattningen och utformningen kommer att tas hänsyn till i den fortsatta processen. I samrådet som sker nu under 2023 önskas synpunkter endast om du/din organisation har anledning att lämna andra synpunkter än de som redan lämnats under samrådet 2022. Alla inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse som bifogas ansökan tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen som bland annat redovisar miljöeffekterna av verksamheten.

Om du har frågor

Om du har frågor om projektet är du välkommen att höra av dig till valltraskhobben@svevind.se.

Anmälan

Fyll i formulär för anmälan här.

Du kan också anmäla dig via e-post till samrad-vth@sweco.se eller till Anna Norell på telefon 070-921 15 58.

Underlag

Samrådsunderlag

Fotomontage

Presentation utställning samråd

Mörkeranimering 1

Mörkeranimering 2