Energiprojekt Storuman

I Storuman utvecklas ett unikt projekt där vindkraft kommer att driva en lokal produktion av grön vätgas, som förväntas bli en viktig del i det svenska energisystemet.

Den planerade vindparken Vallträskhobben är en förutsättning för denna satsning i Storuman, och därmed en viktig möjliggörare för Norrlands gröna omställning. Med hjälp av avgränsningssamråd, utredningar och inventeringar har nu arbetet med utformningen av vindparken utvecklats ytterligare. Svevind har hållit samråd med länsstyrelsen, kommunen, myndigheter och allmänheten för att ta tillvara synpunkter och inhämta kunskaper, allt för att göra projektet så hållbart och välintegrerat som möjligt i den lokala miljön. Inventeringar gällande fåglar, naturvärden och kulturmiljö är nu genomfört, vilket bidrar med viktig information som ligger till grund för utformningen av Vallträskhobben.

I anslutning till den planerade vindparken inleds nu studier för ett unikt projekt där storskalig produktion av vätgas undersöks som ett ytterligare steg i att möjliggöra Norrlands gröna omställning. Tillsammans med vindpark Vallträskhobben är satsningen på vätgas en integrerad del i det energiprojekt som nu utvecklas i Storuman.

Det känns otroligt spännande med Storumans möjligheter att vara tidigt ute med framtidens energiprojekt och dess goda möjlighet att bli en knutpunkt för framtidens energiförsörjning. Att vi även har lyckats inleda vätgaspilotprojektet för att säkerställa bästa tänkbara utformning och helhetslösning känns naturligtvis mycket viktigt och glädjande” säger Fredrik Bäcklund, VD Svevind AB.

Resultat av samråd och inventeringar

I dagsläget och med hänsyn till de skyddsåtgärder som vidtagits i projektområdet Vallträskhobben ser vi nu att ett 70-tal vindkraftverk kan vara möjliga att uppföra. Visst utredningsarbete kvarstår och det är möjligt att projektets storlek kan komma att justeras ytterligare.

Ett ytterligare samråd kommer att hållas i augusti där uppdaterad information om projektet presenteras och där allmänheten åter får chansen att ställa frågor och lämna yttranden. Det kommer också att finnas möjlighet för specifika frågor gällande den brunnsinventeringen som påbörjats i och intill projektområdet. När detta är slutfört kommer den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen att utformas och ansökan planeras att lämnas in under andra halvan av 2023.

Vätgasanläggning

Tillsammans med Storuman kommun utreder vi just nu olika lokaliseringsalternativ för vätgasanläggningen som syftar till att beakta Storumans totala utveckling. Ett av alternativen vi utreder i detta tidiga skede är terminalens industriområde. Detta område bedöms med sin närhet till väg och järnväg, befintliga verksamheter samt den planerade vindparken särskilt lämpat för en storskalig vätgasanläggning.

Längre fram i den tekniska förstudien kommer även användning av värme och syrgas att analyseras, som är de främsta restprodukter som uppstår vid vätgasproduktion. Beroende på anläggningens storlek kan möjliga avsättningar för restprodukterna vara fjärrvärme, växthusetableringar samt närliggande industriella applikationer. Detta ses som en möjlighet till lokalt mervärde och ett effektivt nyttjande av restflöden.

Lokal nytta

Den lokala nyttan och att arbeta tillsammans med det lokala näringslivet kommer vara en viktig del i att driva projektet framåt och möjliggöra Storumans plats i den gröna omställningen. En del av detta arbete kommer vara att tillgodose de arbetstillfällen som etableringarna väntas generera, primärt genom arbeten på anläggningarna men även genom att den ökade arbetskraften nyttjar de lokala affärsverksamheterna.
Vätgasen som produceras kan användas för lokala industrier och således gynna näringslivet i Storumans kommun och öka dess konkurrenskraft, samt intressera nyetablering av andra verksamheter och industrier.

Sammantaget är energiprojektet av en betydande storlek. För att indikera en möjlig investeringsvolym sett till både vindkraftparken och vätgasanläggningen uppskattas investeringen i etableringarna uppgå till mellan 17 och 19 miljarder kronor.

Pilotanläggning

Svevind har under inledningen av 2023 beviljats tillstånd för en pilotanläggning för vätgasproduktion i Piteå. Denna bygger på samma koncept som det planeras för i Storuman, det vill säga vätgasproduktion från vindel.

Pilotprojektet, med en kapacitet på upp till 5 MW kommer att ge unik och värdefull information samt öka kunskapen för vad som krävs för ett projekt i större skala. Pilotanläggningen genererar redan ett stort intresse från en mängd aktörer, inte minst från industrierna här uppe i norr, men även från transportsektorn.

Information om utvecklingen av energiprojektet i Storuman samt pilotanläggningen i Markbygden kommer löpande att presenteras på vår hemsida.