SAMRÅD INFÖR NY TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR STOR-BLÅLIDEN
PUBLISHED 01/06/2018

Stor-Blåliden Vind AB (dotterbolag till Svevind AB) avser att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för vindkraft på berget Stor-Blåliden i Markbygden, Piteå kommun.

Bolaget har sedan 2009 tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av 8 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 200 meter jämte tillhörande infrastruktur på Stor-Blåliden (fastigheten Pite Kronopark 1:57 i Piteå kommun). Två av verken och tillhörande infrastruktur har uppförts och är i drift. För att anpassa verksamheten till morgondagens teknik avser bolaget emellertid nu söka nytt tillstånd enligt miljöbalken avseende verksamheten, men med vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter.

Större vindkraftverk innebär större produktion och ett effektivare nyttjande av platsen. Vindkraftverk påverkar landskapsbild, ljudnivå, natur- och kulturmiljöer och innebär transporter under byggskedet. Någon ytterligare mark kommer dock inte att tas i anspråk. Miljöeffekterna av verksamheten kommer att bedömas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas efter samrådet och ingå i tillståndsansökan. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer därutöver att behandlas bl.a. alternativ och uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas.

För utbyte av information och synpunkter inbjuds nu till avgränsningsamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken, som sker skriftligt. 

Samrådsunderlaget kan laddas ned från filer på denna sida och kan också beställas via någon av adresserna nedan. 

Synpunkter kan lämnas skriftligen via e-post till tryggve@enetjarnnatur.se eller via brev till Enetjärn Natur AB, Västra Norrlandsgatan 10 D, 903 27 Umeå. Märk brevet med  ”Samråd Stor-Blåliden”.

Vi ber Er inkomma med eventuella synpunkter senast den 22 juni 2018.

Back
General
Wind Power