Ny tillståndsansökan för vindkraft vid Vallträskhobben 

Svevind planerar att lämna in en ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för en landbaserad vindkraftanläggning inom projektområdet Vallträskhobben i Storumans kommun.  

Bolaget har efter inledande samråd med Storumans kommun och efter inledande studier av områdets förutsättningar funnit området intressant för vindkraftsutbyggnad.  

Svevind och Storumans kommuns helägda dotterbolag ILC (Industri- och logistikcentrum AB) har tecknat en avsiktsförklaring för att möjliggöra en produktionsanläggning av vätgas på NLC Storumanterminalen där energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft planerad av Svevind. Den tilltänkta etableringen innebär att energin vidareförädlas lokalt, vilket bedöms kunna bidra till ett stärkt näringsliv och en breddad arbetsmarknad inom kommunen samt den gröna omställningen i stort. Läs pressmeddelande från Storumans kommun här: NLC Storumanterminalen satsar på vätgas – Svevind AB 

Inledande kontakter med myndigheter kring vindkraftsutbyggnaden har varit positiva och under hösten 2021 har bland annat vindmätningar genomförts. Projektet är nu aktuellt för ytterligare utredning och inventeringar, vilka kommer pågå under 2022. Sweco har anlitats för att genomföra en specifik miljöbedömning enligt miljöbalken. I dagsläget pågår en tidig dialog med berörda intressenter och det formella samrådet planeras till hösten 2022.Vidare kommer även beräkningar och analyser att genomföras. Tillståndsansökan beräknas vara färdig att skickas in till beslutande myndighet under första halvåret 2023.  

Prelimärt uppskattas vindkraftanläggningen kunna rymma upp till 167 vindkraftsturbiner med en totalhöjd om högst 300 m. I takt med att området utreds kan antalet turbiner komma att ändras. 

Projektområdet inkluderar både privata fastigheter och bolagsmark. En betydande del av området utgörs av Sveaskogs fastigheter. För frågor kopplade specifikt till Sveaskogs markanvändning är du välkommen att kontakta Tomas Fransson, bolagslantmätare på Sveaskog, tel: 08-655 90 81, e-post: Tomas.Fransson@Sveaskog.se 

Mer information om Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft finns på deras hemsida. Läs mer här: https://www.sveaskog.se/om-sveaskog/var-verksamhet/vindkraft/ 

———————————————————————————————————— 

Samråd Vallträskhobben vindpark 

I tillståndsprocessen ingår att genomföra ett samråd. Samrådet ger dig tillfälle och möjlighet att ställa frågor samt lämna synpunkter angående projektet.   

Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsmyndigheten. 

Alla miljöeffekter kommer beskrivas i kommande MKB. Utifrån nuvarande kunskapsläge bedöms det vara mest angeläget att utreda påverkan på befolkning och bebyggelse, främst ljud; luftfarten; landskapsbild; naturmiljö inklusive fåglar; kulturmiljö; rennäring; resurshushållning och klimat. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten och skyddsåtgärder för att minimera miljöeffekterna. Därutöver redovisas även bl.a. olika alternativa lokaliseringar och utformningar. Liksom nu under samrådet kan du under processen vid tillståndsmyndigheten lämna synpunkter på ansökan, vilka sedan läggs till grund för tillståndsmyndighetens miljöbedömning.  

Samrådet med enskilda och allmänhet pågår fram till den 4 december 2022 och genomförs genom såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning.  

Den 16 och 17 november 2022 bjuder Svevind in till samrådsutställning i form av öppet hus i Folkets hus i Storuman. Du är varmt välkommen att komma dit för att titta på vår utställning, ställa frågor och prata med oss från Svevind och Sweco. Utställningen kan besökas under ett av nedanstående sex pass. För att undvika trängsel och för att alla ska få god möjlighet att ta till sig information och att lämna synpunkter ser vi gärna att du föranmäler ditt deltagande senast den 14 november 2022 via följande länk: https://forms.office.com/r/zeT8C8dsr6 

Så inkommer du med ditt samrådsyttrande  

Skriftliga synpunkter ska vara Sweco tillhanda senast 4 december 2022. Vi önskar att du i första hand skickar oss dina synpunkter via e-post eller vanligt brev, för att vi ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt.   

Skicka e-postmeddelandet med dina synpunkter till samrad-vth@sweco.se eller till: 
Sweco, Att: Anna Norell, Box 110, 903 01 Umeå.  Märk gärna ditt e-postmeddelande eller brev med ”Vindpark Vallträskhobben”.  

Bilagor till samrådsunderlaget: 

Samrådsunderlag
Fotomontage

Om du har frågor  

Om du har frågor om projektet är du välkommen att höra av dig till Josefin Lundmark och Moa Eriksson, projektledare Svevind, via valltraskhobben@svevind.se alternativt via telefonnummer 070 – 218 70 82.