Svevind planerar att lämna in en ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för en landbaserad vindkraftanläggning inom projektområdet Vallträskhobben i Storumans kommun.

Bolaget har efter inledande samråd med Storumans kommun och efter inledande studier av områdets förutsättningar funnit området intressant för vindkraftsutbyggnad.

Svevind och Storumans kommuns helägda dotterbolag ILC (Industri- och logistikcentrum AB) har tecknat en avsiktsförklaring för att möjliggöra en produktionsanläggning av vätgas på NLC Storumanterminalen där energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft planerad av Svevind. Den tilltänkta etableringen innebär att energin vidareförädlas lokalt, vilket bedöms kunna bidra till ett stärkt näringsliv och en breddad arbetsmarknad inom kommunen samt den gröna omställningen i stort. Läs pressmeddelande från Storumans kommun här: NLC Storumanterminalen satsar på vätgas – Svevind AB

Inledande kontakter med myndigheter kring vindkraftsutbyggnaden har varit positiva och under hösten 2021 har bland annat vindmätningar genomförts. Projektet är nu aktuellt för ytterligare utredning och inventeringar, vilka kommer pågå under 2022. Sweco har anlitats för att genomföra en specifik miljöbedömning enligt miljöbalken. I dagsläget pågår en tidig dialog med berörda intressenter och det formella samrådet planeras till hösten 2022. Vidare kommer även beräkningar och analyser att genomföras. Tillståndsansökan beräknas vara färdig att skickas in till beslutande myndighet under första halvåret 2023.

Prelimärt uppskattas vindkraftanläggningen kunna rymma upp till 167 vindkraftsturbiner med en totalhöjd om högst 300 m. I takt med att området utreds kan antalet turbiner komma att ändras.

Vid frågor om projektet är du välkommen att kontakta Josefin Lundmark, projektledare på Svevind AB, tel: 072 – 505 00 08, e-post: josefin.lundmark@svevind.se

Projektområdet inkluderar både privata fastigheter och bolagsmark. En betydande del av området utgörs av Sveaskogs fastigheter. För frågor kopplade specifikt till Sveaskogs markanvändning är du välkommen att kontakta Tomas Fransson, bolagslantmätare på Sveaskog, tel: 08-655 90 81, e-post: Tomas.Fransson@Sveaskog.se

Mer information om Sveaskogs riktlinjer för etablering av vindkraft finns på deras hemsida. Läs mer här: https://www.sveaskog.se/om-sveaskog/var-verksamhet/vindkraft/