Hästliden Vind AB (dotterbolag till Svevind AB) har tillstånd att uppföra och driva 442 vindkraftverk inom Etapp 3 i Markbygden. Eftersom tillståndet begränsar vindkraftverkens höjd och drifttid på ett sätt som innebär att vindresursen inte kan utvinnas på bästa sätt avser bolaget att söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för den nordvästra delen av etappen. Tillståndet för den sydöstra delen är sedan tidigare överlåtet till Önusberget Vind AB. 

Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken, vilket innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram av verksamhetsutövaren. Då verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan ska samrådet genomföras som ett avgränsningssamråd, där även allmänheten bjuds in och ges möjlighet att lämna synpunkter. Avgränsningssamråd har genomförts under juni till september 2020.

Ansökan omfattar högst 93 vindkraftverk i projektområdet med en maximal totalhöjd på 300 meter. Inför ansökan genomför Hästliden Vind flera utredningar och inventeringar. Verksamhetens miljöeffekter ska utredas, liksom åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Inkomna frågor och synpunkter från samrådet fungerar som underlag för det fortsatta arbetet med miljöbedömningen, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, vari kommer att behandlas bland annat frågan om miljöeffekter och skyddsåtgärder.

.

.

Samrådshandlingen med utförligare beskrivning av den planerade verksamheten hittar du under rubriken “Nedladdningsbara dokument” längre ner.

Vid frågor om projektet är du välkommen att kontakta Ida Söderström, projektledare på Hästliden Vind, tel: 070-672 48 05, e-post: ida.soderstrom@svevind.se

.

Nedladdningsbara dokument

.

SAMRÅDSUNDERLAG PDF

SAMRÅDSHANDLING PDF 11.3 MB
FOTOMONTAGE

FOTOMONTAGE PDF 29.4 MB
EXEMPELLAYOUT

EXEMPELLAYOUT PDF 3.84 MB

LJUDBERÄKNING – LAYOUT GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND PDF 4.39 MB

LJUDBERÄKNING – EXEMPELLAYOUT HÄSTLIDEN PDF 4.39 MB

MINNESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE LÅNGTRÄSK 24 JUNI 2020 PDF 187 kB

SAMRÅD VID HÄSTLIDEN PRESENTATION PDF 5.56 MB