Hästliden Vind AB (dotterbolag till Svevind AB) har tillstånd att uppföra och driva 442 vindkraftverk inom Etapp 3 i Markbygden. Eftersom tillståndet begränsar vindkraftverkens höjd och drifttid på ett sätt som innebär att vindresursen inte kan utvinnas på bästa sätt avser bolaget att söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för den nordvästra delen av etappen. Tillståndet för den sydöstra delen är tidigare överlåtet till Önusberget Vind AB. 

.

Hästliden Vind AB bjuder in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken

Samrådet syftar bland annat till att samla in synpunkter kring lokalisering, omfattning och utformning samt till vilka miljöeffekter som är att beakta i miljöbedömningen. Ansökan omfattar högst 93 vindkraftverk i projektområdet med maximal totalhöjd 300 meter. Verksamheten kan även innebära vattenverksamhet. Inför ansökan genomför Hästliden Vind flera utredningar och inventeringar. Verksamhetens miljöeffekter ska utredas, liksom åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Inkomna frågor och synpunkter blir underlag för det fortsatta arbetet med miljöbedömningen, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, vari kommer att behandlas bl.a. frågan om miljöeffekter och skyddsåtgärder.

.

.

Ta del av samrådsunderlaget och skicka oss dina synpunkter

Ett samrådsunderlag med utförligare beskrivning av den planerade verksamheten hittar du under rubriken “Nedladdningsbara dokument” längre ner. Synpunkter på den planerade verksamheten kan lämnas via post, e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Märk yttrandet med ärende: “Hästliden”. Använd även dessa kontaktuppgifter om du önskar en papperskopia av samrådsunderlaget.

Vi behöver dina synpunkter senast den 31 juli 2020.

E-post: hastliden@ecogain.se

Post: Ecogain AB, Västra Norrlandsgatan 10 D, 902 27 Umeå

Telefon: 010-405 91 26

Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta Ida Söderström, projektledare på Hästliden Vind, tel 070-672 48 05, e-post: ida.soderstrom@svevind.se

.

Nedladdningsbara dokument

.

SAMRÅDSUNDERLAG PDF

SAMRÅDSHANDLING PDF 11.3 MB
FOTOMONTAGE

FOTOMONTAGE PDF 29.4 MB
EXEMPELLAYOUT

EXEMPELLAYOUT PDF 3.84 MB

LJUDBERÄKNING – LAYOUT GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND PDF 4.39 MB

LJUDBERÄKNING – EXEMPELLAYOUT HÄSTLIDEN PDF 4.39 MB

SAMRÅD VID HÄSTLIDEN PRESENTATION PDF 5.56 MB